o nás

Naše organizace se zabývá vědomým a systematickým začleňováním tématu hodnot do vzdělávání. Ze zkušeností víme, že dlouhodobá práce s hodnotami ve škole má zásadní vliv na budoucí život dětí a jejich pocit štěstí. Pomáhá dětem lépe se orientovat ve světě (v tom vnějším i v tom vnitřním) a podporuje utváření dobrých vztahů i klimatu ve třídě.

Pořádáme kurzy zaměřené na osobnost vzdělavatelů, hodnotovou vizi školy, vztahy a metodické uchopení hodnot při práci s dětmi pomocí našich učebnic spojených s pracovním sešitem My jsme svět

Našimi kurzy prošlo již více než 1600 pedagogů a dalších profesionálů v oboru vzdělávání či sociálních služeb, kterým dále nabízíme podporu ve formě mentoringu, ukázkových lekcí a zapojení do komunity učitelů hodnotového vzdělávání. 

Programy, se kterými vyjíždíme do škol po celé republice, nám také umožňují monitorovat potřeby z praxe a reagovat na ně. Pomáháme rozvíjet vrstevnictví, dobrovolnictví a spolupráci napříč institucemi i profesemi. V programu Naproti se například zaměřujeme na vytváření funkčních multiprofesních týmů pro komplexní podporu dětí (spolupráce učitelů a sociálních pracovníků NZDM).

Podílíme se také na systémových změnách kurikula publikováním článků, příspěvky a worshopy na konferencích nebo tvorbou podcastů ZÁHODNO se zajímavými osobnostmi. Spolupracujeme s dalšími podobně zaměřenými organizacemi, proto jsme se stali zakládajícím členem Platformy pro výchovu charakteru a odborným partnerem Partnerství pro vzdělávání 2030+.

Tým

MICHAELA
MICHAELA STOILOVA ŘEDITELKA, LEKTORKA A METODIČKA

Vystudovala rusistiku na FF UK. Dlouhodobě se zabývá ruským disentem, díky čemuž spolupracovala s Ústavem pro studium totalitních režimů. Několik let strávila jako metodička ve společnosti Scio. Učí na gymnáziu PORG (ruština, občanská odpovědnost). Jako hlavní lektorka a metodička pomáhá zavádět metodu HV do praxe. Věnuje se také dobrovolnickému programu se zaměřením na vrstevnické doučování (Mr. Teacher) nebo spolupráci škol a nízkoprahových zařízení (projekt Naproti).

„Zásadně mě formovala práce na mapách učebního pokroku ve společnosti Scio a návštěva v indické Kalkatě, kde jsem poznala Loreto školy a výuková centra. Neustálým zdrojem inspirace je pro mě spolupráce se školami všech typů a velikostí v celé České republice a projekt Naproti. Na metodě hodnotového vzdělávání je pro mě nejcennější to, že je zaměřená na opravdu podstatné věci ve vztahu k sobě i k okolnímu světu.“

LINDA
LINDA JANDEJSKOVÁ ZAKLADATELKA

Vystudovala multimediální umění na New York City University a od té doby se naplno vrhla do nezávislé filmové tvorby. Podílela se na vzniku řady dokumentárních snímků (Jano Koehler, Helios). Jedním z nich je i film Sit Beside Me, biografický dokument o sestře Cyril Mooney a její práci v indické Kalkatě. Setkání se sestrou Cyril bylo natolik silné, že vedlo k založení organizace, která si klade za cíl šířit její metodu i v Česku.

„Díky práci sestry Cyril jsem si uvědomila, jaký potenciál byl proplýtván v našem vlastním vzdělávání – častá absence přímého spojení se životem, spolupráce na smysluplných projektech, nedostatek vůle řešit skutečné problémy. Sestra Cyril mě inspirovala nejen tím, jak vede učitele i děti, ale také svou empatií, dobrým srdcem i velitelskou schopností hledat řešení. Má obrovskou autoritu založenou na inteligenci a laskavosti. Považovala jsem za důležité představit její příběh a nástroje českým učitelům a ředitelům s nadějí, že tato práce ovlivní chod alespoň jediné české školy. Nejvíce mě naplňuje, když vidím přímou práci s dětmi, která vzniká v našich programech, a učitele, které naše práce inspiruje a dává jim smysl.“

DANA
DANA HÁDKOVÁ LEKTORKA

Po studiu učitelství pro 1. stupeň na PF UK působila na řadě základních škol jako učitelka, asistentka pedagoga nebo vedoucí hudebně-dramatického kroužku. Po absolvování kurzu se sestrou Cyril začala její přístup uplatňovat v malotřídce na Litoměřicku. Později se stala lektorkou Hodnotového vzdělávání a předává své zkušenosti s metodou dalším učitelům. Vede ukázkové lekce ve třídách po celé republice. Je autorkou projektu Ba-datel pro práci s nadanými dětmi.

„Mezi zásadní vlivy na mou profesní cestu patří důvěra mého prvního šéfa a touha nezklamat. Laskavé profesní vedení paní ředitelky malotřídky ve Vernéřovicích. Setkání a následná spolupráce se sestrou Cyril. Práce na učebnicích HV v pestrém týmu spolupracovníků (od pankáče přes věřící až po filosofující ateisty). A úplně nejvíc mě formuje práce s dětmi. Na metodě HV se mi líbí především formát, jakým se otevírají zásadní témata.“

IVANA
IVANA MELICHÁRKOVÁ LEKTORKA

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala učitelství pro 1. stupeň a následně i speciální pedagogiku. Po 17 letech působení jako učitelka 1. stupně pracuje jako ředitelka základní školy. Velkým přelomem v její práci bylo setkání se sestrou Cyril na kurzu hodnotového vzdělávání. Po jeho absolvování zorganizovala další kurz pro celou sborovnu své školy a nadále pořádá školení i pro všechny nové pedagogické pracovníky. K důležitým vlivům patří také práce v daltonském systému školy a vzájemné sdílení zkušeností s kolegy z ostatních daltonských škol. Neustálým zdrojem inspirace je pro ni práce se skvělými lidmi uvnitř i vně školy a víra v potenciál každého dítěte.

“Na hodnotovém vzdělávání se mi líbí, že rozvíjí všechny účastníky: děti, žáky i dospělé. Pomáhá rozvíjet komunikaci, vzájemné vztahy a zejména vede k ponoření se sám do sebe.”

MADLA
MADLA KUČEROVÁ LEKTORKA

Absolvovala obor Lettres modernes na pařížské univerzitě Sorbonne. V Česku pokračovala studiem učitelství pro střední školy a francouzské filologie na UK. Učila francouzštinu na gymnáziu i v rámci jazykových škol. Kromě práce lektorky HV působí jako odborná asistentka a didaktička v Ústavu románských studií FF UK.

„Hodně mě formovala zkušenost s dvojjazyčnou francouzsko-českou výukou (nejdříve jako žákyni, později i jako učitelku), při níž se používají metody založené na kritickém myšlení a argumentaci. Ovlivnili mě také kolegové učitelé, kteří uměli spojit náročnost a erudici s moudrostí a lidskostí. Na hodnotovém vzdělávání se mi líbí průzračná hloubka, která se před člověkem otevře, když si položí zdánlivě jednoduchou otázku: ‘K čemu je vzdělávání?‘.“

LENKA
LENKA HAKOVÁ LEKTORKA

Vystudovala učitelství pro 1. stupeň na Ostravské univerzitě a od té doby se věnuje učení dětí i dospělých. Působila na několika základních školách a jako lektorka Hodnotového vzdělávání seznamuje s metodou HV další pedagogy.

„V mém profesním životě mě formovala řada báječných zkušeností. Studium dramatické výchovy, zkušenosti s improvizačním divadlem či Kurz čtením a psaním ke kritickému myšlení. Patří mezi ně i setkání s hodnotovým vzděláváním, na němž nejvíce oceňuji to, že je přístupné všem bez rozdílu. Díky metodě HV dochází k opravdovým setkáním člověka s člověkem, ať už je to dítě, učitel, rodič nebo jiná kombinace. A to je velmi obohacující pro všechny.“

MICHAELA
MICHAELA ANTALÍKOVÁ LEKTORKA

Míša v životě dělala všechno možné. Vystudovala operní zpěv a pedagogiku,  věnovala se sociální práci v neziskové organizaci, učila děti i dospělé zpívat, vedla semináře zaměřené na začleňování dětí s postižením a znevýhodněním, učila své čtyři děti doma a působila i na několika základních školách. Posledních šest let učí děti ve vzdělávací skupině Mauglí v pražských Vršovicích. Zajímá ji, jak učit moderně, nově, zajímavě a v souvislostech. Jak učit děti, o kterých někdo říká, že nic neumějí, nebo které si zatím myslí, že učení je nuda.

"Hodnotové vzdělávání je pro mne nedílnou součástí učení. Jsem přesvědčená o tom, že zabývat se cíleně a vědomě hodnotami nás (dospělé i děti) prostě učí žít ve společenství."

JIŘÍ
JIŘÍ LUKA LEKTOR

Na UK vystudoval učitelství pro 1. stupeň a školský management. Stojí za projekty alternativní větve Gymnázia Thomase Manna, ZŠ Open Gate a ZŠ VIA BEROUN, jíž je nyní ředitelem. S hodnotovým vzděláváním začal intuitivně už v počátcích své pedagogické práce. Od setkání se sestrou Cyril Mooney systematicky podporuje jeho zavádění do praxe (nejen) jako lektor hodnotového vzdělávání, ale také vyhledávaný mentální kouč.</p><p><i>„K důležitým vlivům, které mě formovaly, rozhodně patří můj pan učitel ve 3. a 4. třídě, setkání se sestrou Cyril a seznámení s koučováním. Výrazným impulsem bylo také ocenění Zlatý Ámos, kterého se mi od dětí dostalo v roce 2004. Utvrdilo mě v tom, že to má cenu. Na metodě HV se mi líbí propracovaná metodologie, která je univerzálně využitelná a systém učebnic od první třídy.

PETRA
PETRA NOVÁKOVÁ PRODUKČNÍ

Studovala environmentální studia na FHS UK. Své bohaté zkušenosti v multioborové koordinační a manažerské práci sbírala například jako manažerka projektu v rámci celonárodní sbírky Světluška, office manažerka v Institutu cirkulární ekonomiky nebo ve firmě Magic Education, která vyvíjí digitální nástroje pro rozvoj českých učitelů. V rámci doktorátu se mimo jiné věnovala výzkumu plýtvání potravinami a jeho dopadům na vodní zdroje.

 „Na hodnotovém vzdělávání si cením toho, že jde do hloubky – do nitra každého člověka. Učitele vede k opravdu vědomému uchopení své pedagogické práce a děti či mladé lidi přirozeně podněcuje k hledání toho, co je pro ně hodnotné a smysluplné a k poznání, jak to mají druzí.“

MARTINA
MARTINA VAŇKÁTOVÁ PRODUKČNÍ

Od dětství měla dva sny – být filmařkou a být učitelkou. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk / tělesná výchova v kombinaci s učitelstvím pro střední školy. Filmařina však v profesním životě vyhrála a povolání učitelky Martina přenechává talentovanějším pedagogům. Díky práci v obrazové a zvukové postprodukci se podílí na výrobě řady českých i zahraničních filmů či seriálů. S narozením syna začala více vnímat téma vzdělávání a také nespravedlnosti v podobě různých znevýhodnění, které na děti čekají a komplikují jim cestu životem.

“Na Metodě hodnotového vzdělávání se mi moc líbí hlavní myšlenka zpřístupnit vzdělávání všem bez ohledu na jejich životní situaci. Stejně cenné je, že vede lidi ke spolupráci v rámci malých i velkých kolektivů, že se zaměřuje na hledání vlastní motivace k učení, místo aby se děti vzdělávaly jen proto, že "musí". Pomáhá více vnímat život kolem sebe a být empatičtější vůči svému okolí. I zdánlivě malá pomoc může někomu změnit život k lepšímu.”

SANDRA
SANDRA PROCHÁZKOVÁ COPYWRITERKA A MODERÁTORKA

Od chvíle, kdy se v dětství zamilovala do slov a příběhů, už ji tahle vášeň nikdy neopustila. Učila se cizí jazyky, pilně zaplňovala knihovnu a studovala divadelní a filmovou vědu na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ze studia si nakonec neodnesla titul, ale spoustu cenných zkušeností, přátel a příběhů, z nichž nadále čerpala jako scenáristka a copywriterka. Podílela se na tvorbě cyklu krátkých populárně-naučných dokumentů Památky dnes o kulturních a církevních klenotech nebo na životopisném filmu Jano Koehler (2016). Protože miluje skutečné příběhy a ráda se dozvídá nové věci, připravuje podcast věnovaný učení (se) Záhodno a také podcast o popularizaci vědy Vědárna.

“Na hodnotovém vzdělávání mě baví to, jak dokáže lidi přirozeně přivádět k důležitým otázkám a ještě jim dá konkrétní nástroje, jak výsledek převést do praxe. Inspirují mě příběhy škol a dalších zařízení, kde mají díky metodě dospělí i děti radost ze společně stráveného času, objevování a poznávání sebe i světa kolem.”

BARBARA
BARBARA ČANOVÁ DOBROVOLNICE

Po studiu na katedře sociální práce FF UK se v rámci nevládních organizací věnovala podpoře uprchlíků a rané péči pro rodiny s hendikepovanými dětmi. Nyní spolupracuje s Centrem pro integraci cizinců a zajišťuje produkční práci pro HVCM. 

Při kurzech pomáhám s přípravou zázemí pro lektor(k)y a účastníky kurzů a nejlepší průpravou pro tuto práci pro mě je má role matky pěti dětí. Líbí se mi, jak hodnotové vzdělávání lidem otevírá oči a srdce pro to, co je v životě důležité. A pedagogům nabízí velmi kvalitní nástroj, díky němuž mohou svou zkušenost z kurzu předávat dál.

MARTINA
MARTINA VAŇKÁTOVÁ PRODUKČNÍ

Od dětství měla dva sny – být filmařkou a být učitelkou. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk / tělesná výchova v kombinaci s učitelstvím pro střední školy. Filmařina však v profesním životě vyhrála a povolání učitelky Martina přenechává talentovanějším pedagogům. Díky práci v obrazové a zvukové postprodukci se podílí na výrobě řady českých i zahraničních filmů či seriálů. S narozením syna začala více vnímat téma vzdělávání a také nespravedlnosti v podobě různých znevýhodnění, které na děti čekají a komplikují jim cestu životem.

“Na Metodě hodnotového vzdělávání se mi moc líbí hlavní myšlenka zpřístupnit vzdělávání všem bez ohledu na jejich životní situaci. Stejně cenné je, že vede lidi ke spolupráci v rámci malých i velkých kolektivů, že se zaměřuje na hledání vlastní motivace k učení, místo aby se děti vzdělávaly jen proto, že "musí". Pomáhá více vnímat život kolem sebe a být empatičtější vůči svému okolí. I zdánlivě malá pomoc může někomu změnit život k lepšímu.”

MICHAELA
MICHAELA ANTALÍKOVÁ LEKTORKA

Míša v životě dělala všechno možné. Vystudovala operní zpěv a pedagogiku,  věnovala se sociální práci v neziskové organizaci, učila děti i dospělé zpívat, vedla semináře zaměřené na začleňování dětí s postižením a znevýhodněním, učila své čtyři děti doma a působila i na několika základních školách. Posledních šest let učí děti ve vzdělávací skupině Mauglí v pražských Vršovicích. Zajímá ji, jak učit moderně, nově, zajímavě a v souvislostech. Jak učit děti, o kterých někdo říká, že nic neumějí, nebo které si zatím myslí, že učení je nuda.

partneři​

spolupracující organizace

Podporujeme školy, učitele a průvodce vzděláváním ve vědomé práci s hodnotami v jejich praxi.

Cyril Mooney Education, z.s.
Staroměstské nám. 4, 110 00 Praha 1
budova SI, místnost 320
IČO: 03923274

č. ú.  2100791160/2010

info@hvcm.cz

Sídlo společnosti:
Lužická 1892/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2